Jaarstukken Algemene Ledenvergadering AV Trias


 

 

Agenda:

 1. Opening door de (waarnemend) voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 19 april 2011.
 4. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Erik van Zoonen
 • Aftredend en herkiesbaar: Theo Bakker en Dick ten Bruggencate

Voorstel bestuur:

Functie voorzitter wordt ingevuld door Jan Jorna (v.m. secretaris), functie secretaris wordt ingevuld door Nancy Karels (nieuw bestuurslid), uitbreiding bestuur met Emiel Admiraal (nieuw bestuurslid, lid van de Technische Commissie), overige bestuursleden blijven in functie.

Kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor de vergadering.

 1. Uitreiking clubprijzen.
 2. Jaarverslagen van bestuur en commissies.
 3. Jaarverslag penningmeester.
 4. Verslag kascommissie (Jocelyne Tophoff en Michiel Singer).

 1. Pauze.

 1. Benoeming kascommissie 2012.
 2. Vaststellen begroting 2012.
 3. Vaststellen contributie 2013.
 4. Bestuursbeleid.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Leave a Reply