Theo Bakker benoemd als Lid van Verdienste

Ieder die lid van AV Trias is kent Theo wel. De man die verschillende functies binnen de club bekleed heeft en overal zijn steentje bij heeft gedragen. Natuurlijk waarderen we dat al jaren, maar sinds gisteren is het ook bestempeld met een mooie titel.

Tijdens de algemene ledenvergadering is Theo officieel benoemd tot Lid van Verdienste. Deze blijk van waardering werd uitgereikt door voorzitter Remko van Hove, maar dit gebaar wordt natuurlijk ondersteund vanuit de hele vereniging. We hopen dat we Theo nog lang rond de baan mogen verwelkomen.

Agenda ALV 2017

A G E N D A L E D E N V E R G A D E R I N G

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van AV Trias welke zal worden gehouden op dinsdag 18 april 2017 om 20.30 uur in de kantine aan de Maalwater 1 te Heiloo.

1. Opening door de voorzitter
2. Uitreiking van de jaarprijzen.
3. Mededelingen.
4. Goedkeuring notulen van de ALV van 28 april 2016
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Tim Bras, Jasper van Baar en Edward Appelman
Aftredend en herkiesbaar: Jocelyne Tophoff

Voorstel bestuur: Secretaris:
Penningmeester: Floris Bruin
Het bestuur stelt voor Theo Bakker als secretaris a.i. te benoemen.
Er is nog steeds geen vertegenwoordiger van de jeugd in het bestuur.

Tevens zijn we op zoek naar een opvolger voor Jasper van Baar, vertegenwoordiger vanuit de TC en een vrijwilliger coördinator.

Kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

6. Jaarverslagen van bestuur en commissies.
-Bestuur
-Jeugd
-Junioren en senioren
-TC
-Verslag trainingscoördinator
-Kantine

7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie 2017.
10. Vaststellen begroting 2017.
11. Vaststellen contributie 2018.
12. Bestuursbeleid.
13. Rondvraag.

Benieuwd naar de stukken? Bekijk ze door op de volgende link te klikken Stukken AVL 2017