Algemene Ledenvergadering 2018

Heden en toekomst AV Trias

12 april om 20.30 uur is de Algemene Ledenvergadering

Ook dit jaar kijk ik weer terug op een mooi atletiek- en verenigingsjaar. Ik ben trots op alle individuele en teamprestaties van onze atleten/teams, waarvan een aantal tijdens de jaarvergadering gehuldigd zal worden. Ook ben ik trots op de inzet van de onze trainers en vrijwilligers. Wat is het goed om te zien dat zo veel mensen zich inzetten voor de vereniging. Daardoor kan er veel, en daar ben ik blij mee en daarvoor wil ik iedereen bedanken.

Het afgelopen jaar was een druk jaar voor het bestuur, maar we hebben dan ook forse stappen gemaakt. De speerpunten die wij hadden voor vorig jaar waren:

1.       Voldoende trainers op niveau;

2.       Voldoende en kwalitatief hoogwaardige trainingsmaterialen;

3.       Voldoende ruimte op de atletiekbaan/krachthonk voor de diverse doelgroepen;

4.       Een duidelijk “gezicht” en “product” en heldere communicatie teneinde alle doelgroepen te bereiken;

5.       Enthousiaste en voldoende vrijwilligers aantrekken (commissies, juryleden, hulptrainers, kluswerkzaamheden, schoonmaak, communicatie ed);

6.       Voldoende financiële middelen om dit alles te bekostigen.

Trainers

Het aantal trainers is op peil gebleven en zelfs ets gestegen. Helaas zijn we nog steeds op zoek naar een extra sprint trainer, die wij ondanks diverse advertenties niet kunnen vinden.

Sven Ootjers heeft de wens geuit zich vooral te willen richten op het trainen van topatleten en talenten. Het bestuur ondersteunt dit van harte omdat wij van mening zijn dat topatletiek een spil moet zijn waarop de vereniging draait. Sven is daarmee formeel de topsport trainer van de vereniging geworden. De vereniging draagt een deel van de kosten en daarnaast is aan de sporters gevraagd om naast hun contributie een extra bijdrage te doen voor de trainingen en zich in te zetten om sponsoring voor de club te verkrijgen. Dit is positief ontvangen door de sporters en hun ouders.

Dit betekende wel dat Sven een groot deel van zijn taken als verenigingscoördinator niet meer zou oppakken. Wij hebben dus moeten kijken naar een nieuwe taakverdeling en invulling daarvan. Omdat het hebben en houden van trainers hoge prioriteit heeft, hebben wij een vacature voor een trainers coördinator uitgezet. Deze is ingevuld door Joop Wiersma. Joop zal zich de komende tijd gaan inzetten om trainers te blijven binden en boeien, de trainingen goed af te stemmen en het aantal trainers op peil te houden. Ook voor komend jaar willen wij de trainers de mogelijkheid bieden om opleidingen te volgen en zullen wij ze weer trakteren op een gezellige trainersavond. Via Joop zal ook gezorgd worden dat de planning van het gebruik van baan en krachthonk goed op elkaar is afgestemd.

Trainingsmaterialen

Ofschoon wij flinke stappen zetten met de verwerving van materialen blijft de bekostiging daarvan een probleem. Wij staan nog steeds voor een aantal grote uitgaven om de kwaliteit en aanbod van de materialen op het gewenste niveau te houden.

Dit heeft de aandacht van het bestuur en zal het komende jaar meer prioriteit krijgen.

Communicatie/marketing

Op het gebied van communicatie zijn grote stappen gezet. De website is vernieuwd en de nieuwsbrief wordt regelmatig en actueel aan de leden verzonden. Vanuit de vereniging krijgen we positieve reacties op zowel de website als de nieuwsbrief. Dank daarvoor Hanneke en Eline! Verder hebben we een aantal keren in de schijnwerpers gestaan bij ondernemend Heiloo om te proberen de ondernemers uit Heiloo aan ons te binden.

Onze atleten en trainers behalen veel mooie resultaten waardoor zij regelmatig in de pers verschijnen . Ook dat is positief voor de  club.

Wij merken wel dat de voor de vereniging belangrijke doelgroep recreanten steeds meer uit ons vizier verdwijnt. Dit is een slechte ontwikkeling, omdat dit een grote groep atleten vormt binnen de club die wij nodig hebben. Het aanbod voor recreanten in Heiloo blijft groeien, in de vorm van diverse loopgroepen, bootcampclubs en trainingsavonden. Ook dit is een punt wat het komende jaar meer prioriteit moet krijgen.

Vrijwilligers

Vanaf dit jaar is Maud Ackermans onze vrijwilligers coördinator. Dit was nodig, omdat het aantal vrijwilligers in de vereniging terugliep. Daardoor hebben wij al een aantal wedstrijden moeten cancelen, wat de vereniging inkomsten kost. Maud zal het beleid tijdens de jaarvergadering toelichten en ook dit dient het komende jaar prioriteit te krijgen binnen het bestuur.

De bezetting van de diverse commissies was een punt van aandacht. De leden van de technische commissie die nog slechts uit drie leden bestond hebben per 2018 hun functie neergelegd. De technische commissie speelt een sleutelrol op het gebied van de technische atletiek binnen de vereniging dus het is van groot belang om een goed bezette technische commissie te hebben. Gelukkig is de technische commissie aangevuld met een aantal enthousiaste leden en zodoende nagenoeg weer op sterkte. Er mist nog een lid namens de jeugd en een lid namens de recreanten. Hierbij worden leden opgeroepen voor deze interessante functies!

Financieel

Ook dit jaar zijn we met de uitgaven binnen het beschikbare budget gebleven. Feit blijft dat er  te weinig geld is voor investeringen in materiaal,  trainers  en accommodatie. Wij dienen ons te richten op het behoud en groei van onze bloeiende jeugd- en juniorenafdeling en een groei van de recreanten en seniorenafdeling. Dat doen we door een aantrekkelijk en veelzijdig sportaanbod te bieden.

Naast de contributies dienen wij ons te richten op het binnenhalen van meer sponsors en het organiseren van een of meerdere evenementen die geld opleveren. Verder wordt gekeken naar de uitbreiding van de verhuur van de atletiekbaan. Een betere bezetting van de accommodatie  kan en moet meer inkomsten genereren. Uiteraard blijven we ook fondsen aanspreken zoals de Rabo clubkas.

Afrondend

Het bestuur heeft vertrouwen in de toekomst en kijkt uit naar een mooi verenigingsjaar.

Lees hier de agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering op 12 april PDF

Lees hier de opzet voor de vrijwilligers-  PDF

Lees hier de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2017 Stichting 3AS

Financiën AV Trias over 2017 definitief